Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de deelnemers van de Vondelgym

Artikel 1 Definities

Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met Vondelgym.

Vondelgym: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vondelgym B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1054 HG) Amsterdam aan de Overtoom 145

en/of

Vondelgym Oost B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1091 GL) Amsterdam aan de Wibautstraat 131C

en/of

Vondelgym Zuid B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1077 CZ) Amsterdam aan de Eduard van Beinumstraat 110

en/of

Vondelgym Rotterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (3011 JS) Rotterdam aan de Meent 132b.

Deelnemersovereenkomst:  De overeenkomst die de Vondelgym en een Deelnemer via de website sluiten waarbij deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd worden.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Vondelgym zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Vondelgym en iedere Deelnemer. De Deelnemer heeft deze algemene voorwaarden kunnen lezen en downloaden en heeft ze geaccepteerd doormiddel van het aanvinken van het acceptatie hokje voordat hij of zij tot betaling is overgegaan. De Algemene Voorwaarden van de Deelnemer zijn niet van toepassing.  

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Vondelgym en alle personen die voor Vondelgym werkzaam zijn en/of door Vondelgym zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Vondelgym komt tot stand op het moment dat de Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in het aanmeldingsformulier op de website heeft ingevuld en de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd en de betaling heeft voldaan. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden opzegbaar, tenzij er sprake is van een dagpas, weekpas, jaarabonnement, maandpas of een 10-rittenkaart.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Vondelgym en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Vondelgym aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Vondelgym worden verstrekt.

3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met Vondelgym heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met Vondelgym gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Vondelgym gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Vondelgym en/of u de locatie van Vondelgym heeft betreden.

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend product bij Vondelgym af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8. Vondelgym heeft het recht deze Deelnemersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Vondelgym zal de Deelnemer per e-mail van deze wijzigingen op de hoogte stellen.

Artikel 4 De Deelnemer

De Deelnemer voldoet aan de volgende vereisten:

1. de Deelnemer is 16 jaar en ouder;

2. de Deelnemer houdt zich aan de instructies van de medewerkers van de sportschool;

3. de Deelnemer gedraagt zich netjes in de sportschool.

Vondelgym behoudt zich altijd het recht voor om Deelnemer(s) te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

5.1 De abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van Vondelgym dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Vondelgym te zijn voldaan. Vondelgym maakt gebruik van de diensten van het all-in one platform Gymly B.V. voor het incasseren van de abonnementskosten.

5.2 De Deelnemer machtigt Gymly door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden om de aan Vondelgym verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

5.3 Als de betaling via automatische incasso niet succesvol is, zal Gymly na 14 dagen opnieuw proberen. Als dat niet lukt, zal Gymly een betalingslink via e-mail sturen met het vriendelijke verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Als dit niet gebeurt, is verdere uitstel niet mogelijk en informeert Gymly Vondelgym. Vondelgym heeft dan het recht om het abonnement met onmiddellijke ingang te annuleren en/of onze verplichtingen op te schorten of te beëindigen en stelt de eindafrekening op en brengt het resterende en verschuldigde abonnementsgeld, btw, kosten en eventuele extra kosten in rekening via Gymly.

5.4 Als de Deelnemer het verschuldigde bedrag dat uit deze eindafrekening komt vervolgens wederom niet betaalt binnen de gestelde termijn, dan wordt er een incassobureau ingeschakeld. De kosten van het inschakelen van het incassobureau verhaalt Vondelgym op de Deelnemer.

5.5 Vondelgym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

Artikel 6 Aanmelding en annulering lessen

6.1 Deelnemer dient zich voorafgaand aan een les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem van het all-in one plafform Gymly. Zonder aanmelding kan niet worden deelgenomen aan een les.

6.2 Deelnemer kan zich tot uiterlijk één (1) uur voor aanvang van een groepsles nog uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving gaat één inschrijvingskrediet verloren.

6.3 Vondelgym wil graag iedereen een plek geven om te trainen. Wordt er te laat geannuleerd, zoals beschreven in artikel 6.2, dan kan Vondelgym een bedrag in rekening brengen van vijf euro (€ 5.00) per te laat of niet geannuleerde les.

Artikel 7 Opzegging Deelnemersovereenkomst

7.1 Abonnementstermijnen. De meeste abonnementen bij Vondelgym worden aangeboden op een 4-wekelijkse basis, met uitzondering van de strippenkaart, de jaarkaart, de weekpas en de dagpas en de maandpas, die een specifieke tijdsduur hebben.

7.2 Opzegtermijn voor 4-wekelijkse abonnementen. Deelnemers met 4-wekelijkse abonnementen kunnen hun overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken (gelijk aan één periode). Dit betekent dat nadat de opzegging is ontvangen, de huidige 4 weken nog moeten worden voltooid voordat de opzegtermijn van 4 weken ingaat.

7.3 Bevestiging van opzegging. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging stuurt Vondelgym binnen veertien dagen een bevestiging aan de Deelnemer. Als de Deelnemer de bevestiging niet op tijd heeft ontvangen, moet de Deelnemer onmiddellijk contact opnemen met Vondelgym. Als dit niet gebeurt, gaat Vondelgym ervan uit dat de opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

7.4 Opzegtermijn na contactopname. Als de Deelnemer na contactopname met Vondelgym nog steeds wil opzeggen, worden de 4 weken waarin contact is opgenomen nog voltooid voordat de opzegtermijn van een 4 weken ingaat.

7.5 Tijdelijke opschorting. Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

7.6 Onmiddelijke opzegging. Vondelgym heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: De Deelnemer zich naar de mening van Vondelgym schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; Als de Deelnemer de regels van Vondelgym stelstelmatig overtreedt; of Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

Artikel 8 Risico en Aansprakelijkheid

8.1 Vondelgym is alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar sportscholen en de diensten die zij aanbiedt. Vondelgym is dan ook alleen aansprakelijk indien er iets aan de sportschool mankeert of als de dienst niet voldoet aan de omschrijving van de dienst. Mocht een deelnemer een gebrek constateren dan dient hij of zij contact op te nemen met Vondelgym, zodat Vondelgym dat gebrek zo snel mogelijk kan herstellen. Vondelgym heeft zijn aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert.

8.2 Het gebruik van de faciliteiten van Vondelgym voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Vondelgym is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

8.3 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training mondeling melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. Deze informatie wordt nergens opgeslagen en moet dan ook bij elke les opnieuw gemeld worden.

8.4 Zowel Vondelgym als haar medewerkers inclusief zelfstandige trainers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden, tenzij dit ongeval een gevolg is van een gebrek aan de sportschool. In dat geval geldt de aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd in artikel 8.1.

8.5 Vondelgym en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

8.6 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Vondelgym, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

8.7 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Vondelgym en ieder ander van wiens hulp Vondelgym gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 9 Persoonsgegevens en privacy beleid

9.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Vondelgym verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

9.2 De Deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan Vondelgym toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen, versturen en opstellen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.

9.3 De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Vondelgym gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacy policy welke is terug te vinden op www.vondelgym.nl.

Artikel 10 Klachtenregeling

10.1 Als de Deelnemer een klacht heeft over Vondelgym of over een medewerker van Vondelgym dan kan hij deze klacht indienen via office@vondelgym.nl. De Deelnemer ontvangt binnen een week een bevestiging van ontvangst van de klacht.

10.2 De klacht wordt binnen twee weken opgepakt door de locatiemanager. De locatiemanager zal de klacht onderzoeken. Indien nodig zal er nog aanvullende informatie worden opgevraagd bij de deelnemer of vindt er een gesprek plaats.

10.3 Binnen zes weken ontvangt de deelnemer een schriftelijk bericht over de afhandeling van zijn of haar klacht met een beschrijving van de genomen maatregelen en een voorgestelde oplossing.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2023..

11.2 In het geval dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Vondelgym en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

11.3 Iedere rechtsverhouding met Vondelgym wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Vondelgym die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

--------------------

General Terms and Conditions for Participants of Vondelgym

Article 1 Definitions

Participant: Any person that concludes an agreement with Vondelgym.

Vondelgym: The private limited liability company under the laws of the Netherlands named Vondelgym B.V., having its statutory seat in Amsterdam and holding its office in (1054 HG) Amsterdam at Overtoom 145

and/or

Vondelgym Oost B.V., having its statutory seat in Amsterdam and holding its offices in (1091 GL) Amsterdam at Wibautstraat 131C

and/or

Vondelgym Zuid B.V., having its statutory seat in Amsterdam and holding its offices in (1077 CZ) Amsterdam at Eduard van Beinumstraat 110

and/or

Vondelgym Rotterdam B.V., having its statutory seat in Amsterdam and holding its office in (3011 JS) Rotterdam at Meent 132b.

Participants Agreement: The agreement that Vondelgym and a Participant enter into via the website, in which these General Terms and Conditions are accepted.

Personal data: all data provided by Participant to Vondelgym such as represented in the Participants Agreement.

Article 2 Applicability

2.1 These Terms and Conditions for Participants are applicable to all legal relations between Vondelgym and each Participant. The participant has been able to read and download these terms and conditions and has accepted them by checking the acceptance box before proceeding to payment. The Participant’s General Terms and Conditions do not apply.

2.2 All stipulations in these Terms and Conditions for Participants have also been composed for the benefit of all directors of Vondelgym and all persons that work for Vondelgym and/or have been involved by Vondelgym.

2.3 Deviations from these General Terms and Conditions for Participants are solely valid if these have been agreed explicitly in writing.

Article 3 Participants Agreement

3.1 The Participant Agreement between the Participant and Vondelgym is established when the Participant has provided all requested information as indicated in the registration form on the website, accepted the terms and conditions, and made the payment. The Participant Agreement is entered into for an indefinite period and can be terminated at any time in accordance with Article 7 of these General Terms and Conditions for Participants, unless in the case of a day pass, weekly pass, annual subscription, or 10-ride card.

3.2 The Participants Agreement completed by the Participant and these General Terms and Conditions for Participants form jointly the complete representation of the rights and obligations of Vondelgym and Participant and replace all earlier written and verbal announcements, agreements and all other correspondence.

3.3 Participant ensures that all data - of which Vondelgym indicates that these are desirable or of which Participant reasonably should understand that these are necessary for the execution of the Participants Agreement shall be provided timely to Vondelgym.

3.4 The Participants Agreement is person bound and Participant is not authorized to assign the rights and duties that derive from the Participants Agreement concluded under these Terms and Conditions for Participants, in whole or in part to third parties.

3.5 If a Participant has concluded a Participants Agreement with Vondelgym, then the Participant is authorized to recall during 14 (said: fourteen) days after the signing of the Participants Agreement concluded with Vondelgym.

3.6 If the Participant recalls the Participants Agreement in accordance with article 3.5, then Participant receives all payments made by Participant to Vondelgym back, unless the Participant has already made use of the facilities of Vondelgym and/or he has accessed the location.

3.7 If the Participant decides to take-off a new/additional product from Vondelgym, then the terms and conditions of the Agreement and these Terms and Conditions for Participants remain applicable without reservation, unless explicitly agreed otherwise in writing.

3.8 Vondelgym has the right to unilateral change these Terms and Conditions for Participants. Vondelgym will notify the Participant of the changes by email.

Article 4 – The Participant

The Participant meets the following requirements:

1. the Participant is 16 years and older;

2. the participant adheres to the instructions of the staff of the gym;

3. The participant conducts themselves appropriately in the gym.

Vondelgym reserves the right to refuse Participants at any time, without giving reasons.

Article 5 Prices and payment

5.1 The subscription costs for the use of the facilities of Vondelgym must be paid prior to the use thereof to Vondelgym.

5.2 The Participant authorizes Vondelgym by agreeing with these General Terms and Conditions to debit the subscription costs due by means of direct debit to Vondelgym.

5.3 If the payment via automatic debit is not successful, Gymly will make another attempt after 14 days. If this attempt also fails, Gymly will send a payment link via email with a friendly request to make the payment within 14 days. If this does not happen, further extensions are not possible, and Gymly will inform Vondelgym. Vondelgym then has the right to cancel the subscription immediately and/or suspend or terminate our obligations, and will prepare the final invoice, charging the remaining and due subscription fees, VAT, costs, and any additional charges through Gymly.

5.4 If the Participant does not pay the amount due from this final invoice within the specified period, a debt collection agency will be engaged. The costs of engaging the debt collection agency will be recovered from the Participant."

5.5 Vondelgym reserves the right to index and change its prices and rates.

Article 6 - Registration and cancellation of lessons

6.1 The participant must register prior to a lesson via the appropriate online registration system. It is not possible to participate in a lesson without registration.

6.2 Participant can unsubscribe up to one (1) hour before the start of a group lesson. One registration credit will be lost without and / or in case of late cancellation.

6.3 Vondelgym would like to give everyone a place to train. If you cancel too late, as described in article 6.2, Vondelgym may charge an amount of five euros (€ 5.00) for each class that is canceled or not canceled.

Article 7 Cancellation Participants Agreement

7.1 Duration of the subscription. Most subscriptions at Vondelgym are offered on a 4-week basis, with the exception of the strip card, the annual pass, the weekly pass, and the daily pass, which have specific durations.

7.2 Notice period for 4-weekly subscriptions. Participants with 4-weekly subscriptions can terminate their agreement in writing with a notice period of 4 weeks (equivalent to one period). This means that after the termination is received, the current 4 weeks must still be completed before the notice period of 4 weeks starts.

7.3 Confirmation of termination. Upon receiving the written termination, Vondelgym will send a confirmation to the Participant within fourteen days.If the Participant has not received the confirmation on time, they must immediately contact Vondelgym. If this does not occur, Vondelgym will assume that the termination has not taken place or has not occurred in a timely manner.

7.4 Notice period after contact. If the Participant still wishes to terminate after contacting Vondelgym, the 4 weeks in which contact was made will be completed before the actual 4 week notice period begins.

7.5 Temporary suspension. In the case of long-term illness, injury, and/or pregnancy of the Participant, the Participant's agreement can be temporarily suspended or terminated after consultation and the submission of a written medical certificate.

7.6 Immediate termination. Vondelgym has the right to terminate the Participant's agreement immediately if: The Participant, in Vondelgym's opinion, engages in unacceptable behavior; If the Participant systematically violates Vondelgym's rules; or If a third party, due to any act or with the knowledge of the Participant, uses the Participant's card.

Article 8 Risk and Liability

8.1 Vondelgym is solely responsible for the quality of its gyms and the services it provides. Vondelgym is liable only in the event of any issues with the gym or if the service does not meet its description. If a participant notices a deficiency, they should contact Vondelgym so that Vondelgym can rectify the issue as soon as possible. Vondelgym has limited its liability for a failure to fulfill the obligations under this agreement to the actual amount paid by the insurer.

8.2 The use of the facilities of Vondelgym for among others but not limited to power and condition training and/or the following of any training program and/or activities of whichever nature at Vondelgym is entirely for the own account and risk of the Participant.

8.3 Participant is obliged to both before, during and after expiry of any training coached by a trainer, render report verbally of his or her physical condition, such as injuries, illnesses and/or other bodily affections and/or to provide information of which participant reasonably should understand that this is necessary for the execution of exercises. Participant is self-responsible for the reporting of this information. This information is not stored anywhere and must be reported again before each class.

8.4 Both Vondelgym and its employees are not liable for material and/or immaterial damage as a consequence of an accident or injuries/sports injuries of the Participant and/or third parties, unless the accident is a result of a defect in the gym. In that case, the liability limitation mentioned in Article 8.1 applies.

8.5 Vondelgym and its employees accept no liability whatsoever for damage, loss or theft of properties of Participant and/or third parties.

8.5 Participant is liable for damage caused to properties of Vondelgym, if this damage is the consequence of omission and/or fault of the Participant.

8.6 The exclusions and limitations of liability as stated in this article, are also stipulated for and for the benefit of subordinates of Vondelgym and any other person of whose help Vondelgym makes use in the execution of the Participants Agreement.

Article 9 Personal data and privacy policy

9.1 Participant is aware of the fact that he/she provides certain personal data to Vondelgym, such as among others name, age, address and email address.

9.2 The Participant agrees to these terms and conditions and grants Vondelgym permission to process his / her personal data in connection with (among other things) the creation of a membership, the preparation, sending and drafting of invoices, the provision of information, improving our services and answering questions that have been asked via, for example, the website.

9.3  Any processing of personal data by Vondelgym is done in accordance with the General Data Protection Regulation and its privacy policy, which can be found on www.vondelgym.nl.

Article 10 Complaints Procedure

10.1 If the Participant has a complaint about Vondelgym or any of Vondelgym's employees, they can submit this complaint via office@vondelgym.nl. The Participant will receive a confirmation of receipt of the complaint within one week.

10.2 The complaint will be addressed by the location manager within two weeks. The location manager will investigate the complaint. If necessary, additional information will be requested from the participant or a the participant will be invited to an discussion to further investigate the complaint.

10.3 Within six weeks, the participant will receive a written message regarding the handling of their complaint, including a description of the actions taken and a proposed solution.

Article 11 Applicable law and competent court

11.1 These Terms and Conditions for Participants are in force with effect of 1 November 2023.

11.2 In case that any stipulation in these Terms and Conditions for Participants should be invalid or should be invalidated, then that leaves the validity of the other stipulations unaffected. Vondelgym and Participant shall then enter into consultation, in order to agree new stipulations for the replacement of the invalid or invalidated stipulations to, whereby as much as possible the purpose and the tenor of the original stipulations will be observed.

11.3 Each legal relation with Vondelgym will be governed by the Laws of the Netherlands. All disputes between Participant and Vondelgym that might arise further to or in connection with the Agreement, shall with exclusion of other be resolved by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.