Privacy statement

Privacy Verklaring Vondelgym

Als je lid wordt van de Vondelgym, als je een bestelling doet via onze website (www.vondelgym.nl) of als je onze gyms bezoekt, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen, leggen wij graag uit in deze Privacy Verklaring.

Vondelgym vindt privacy belangrijk is dus zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van haar leden. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd. Vondelgym leeft alle verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Regulation(EU) 2016/679) en andere privacywetgeving zorgvuldig na.

Vondelgym is gevestigd aan Overtoom 143 (1054 HG), aan de Wibautstraat 131C (1091 GL), aan de Eduard van Beinumstraat 110 (1077 CZ) in Amsterdam en aan de Meent 132b(3011 JS) in Rotterdam.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken zijn:

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

We hebben deze gegevens nodig om uitvoering te geven aan onze overeenkomst namelijk het faciliteren van jouw lidmaatschap van de Vondelgym. Soms hebben we jouw gegevens ook nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht, bijvoorbeeld voor het doen van belastingaangifte. Wees gerust, wij bouwen met deze persoonsgegevens geen profiel van je op en we zullen nooit over jou geautomatiseerd een beslissing nemen.

Mochten we je gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan vagen we altijd je uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan je ook ten alle tijden weer intrekken door een e-mail te sturen naar office@vondelgym.nl.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om onze diensten te kunnen verlenen maken we gebruik van andere verwerkers en andere verwerkersverantwoordelijken. Wij maken gebruik van het all-in-one platform Gymly (www.gymly.io). Wij verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens en verstrekken geenpersoonsgegevens aan derden (naast bovengenoemde partijen) zonder jouwuitdrukkelijke toestemming daartoe.


Je rechten  

Zoals eerdergenoemd mag jij als wij jouw gegevens hebben verwerkt op basis van jouwtoestemming, jouw toestemming ten alle tijden intrekken door ons een e-mail testuren naar office@vondelgym.nl. Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn, kun je ons vragen deze gegevens te corrigeren. Ook kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen of om de verwerking te beperken. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om jouw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen aan bijvoorbeeld een andere dienstverlener. Ook kan je bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Tot slot kan staat het je vrij een klacht in te dienen. Wij nemen je klacht dan in behandeling en proberen die dan binnen een redelijke termijn af te handelen. Je kunt genoemde rechten uitoefenen en bezwaar maken door een email te sturen naar office@vondelgym.nl.


Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.


Beveiliging

Wij treffen vanwege de aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat je in ons moet kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming AVG. Wij slaan de gegevens alleen op in Nederland en zijn nagegaan dat ook onze partners jouw persoonsgegevens alleen in een land opslaan dat de Autoriteit Persoonsgegevens als adequaat heeft aangemerkt of dat de nodige maatregelen zijn genomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen.


Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je niet tevreden over hoe wij jouw klacht hebben afgehandeld dan staat het jou vrij om op grond van de AVG een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevenstegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aanpassingen

Vondelgym behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen.

Neem als je een vraag hebt contact met ons op via office@vondelgym.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2023